Psykisk ohälsa

Arbete och gemenskap mot psykisk ohälsa

Vi är en öppen dörr för människor som lever med psykisk ohälsa. Vår verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och gemenskap.

Vill du komma i kontakt med Fontänhuset Sköndal direkt?

Ring oss på 072-968 66 24!

Fontänhuset Sköndal

Välkommen till Fontänhuset Sköndal i Stockholm.
 Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars verksamhet vänder sig till människor med psykisk ohälsa. Saknar du gemenskap hjälper vi dig att bryta din isolering och ge mening åt din vardag.
 
Bor du i Stockholm Stad eller någon av våra kranskommuner och lever med psykisk ohälsa? Välkommen att bli en del av vår gemenskap. Vi välkomnar människor mellan 18 – 65 år till vårt hus i Stora Sköndal. Ett naturskönt, lantligt område med utsikt över Drevviken som du enkelt når med allmänna kommunikationer.
 
Fontänhuset Sköndal är en biståndsbedömd verksamhet. Biståndsbedömning ansöker du om hos en biståndshandläggare i din Stadsdel eller kommun. Har du ännu ingen handläggare kan vi vara behjälpliga att komma i kontakt med en sådan.
 
På Fontänhuset Sköndal blir du som börjar medlem. Vi använder oss av ordet medlem för att det bäst definierar vad det innebär att delta i verksamheten. Medlemskapet innebär medinflytande, att du är med och beslutar i frågor som rör verksamheten i stort och smått. Som medlem behövs du för att driva och utveckla vår verksamhet.
 
Medlemskapet är kostnadsfritt för den enskilde.

Fontänhusmodellen – Gemenskap för psykisk hälsa

Fontänhuset Sköndal är ett av 13 Fontänhus i Sverige och ett av 300 Fontänhus i världen. Vi är en del av Clubhouse International – en organisation och världsomspännande nätverk vars målsättning är att nå och engagera människor med allvarlig psykisk ohälsa. Vi tillvaratar och utvecklar människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Tillsammans gör vi det vi kan för att minska psykisk ohälsa och bidra till människors psykiska välbefinnande. Fontänhusen är självständiga och drivs som ideella föreningar eller i form av stiftelser. Fontänhusmodellen är en evidensbaserad rehabiliteringsmetod för människor som lever med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett begrepp som de flesta människor känner igen och stöter på med jämna mellanrum. Det används ofta i sammanhang då man talar om människor som mår dåligt psykiskt; människor med depressioner, psykostillstånd eller andra allvarliga psykiska tillstånd. Begreppet kan användas till att handla om dåligt mående generellt men när vi på Fontänhuset talar om psykisk ohälsa menar vi allvarligare tillstånd, sådana som gör att man inte fungerar i vardagen, att man tex inte klarar av att arbeta, studera, umgås med andra människor eller inte orkar med de mest grundläggande sakerna i livet.
 
Viktigt att påpeka när vi talar om detta är att på Fontänhusen fokuserar vi inte på den psykiska ohälsan, fokus ligger istället på det friska, förmågan hos varje enskild individ att kunna vara med och bidra. Det kan låta paradoxalt när målgruppen på Fontänhusen är just människor med psykisk ohälsa men så ligger det till. Att lyfta fram och stärka det friska ska göra att det sjuka, det som inte fungerar, tar mindre plats i människors liv.
 
I följande texter kommer vi att tala om psykisk ohälsa ur ett mer generellt perspektiv. Vi på Fontänhuset Sköndal är inte sakkunniga i ämnet och utger oss heller inte för att vara det. Vi hänvisar istället vidare till sakkunniga verksamheter och organisationer för mer ingående information gällande psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Vad är psykisk hälsa?

När vi talar om psykisk ohälsa är det viktigt att komma ihåg att begreppet är brett och kan innebära många olika psykiska tillstånd. Faktum är att begreppet i sig inte har någon tydlig definition. Det kan användas för att beskriva allt ifrån relativt lindriga tillstånd till allvarliga sådana.
 
För att förstå vad psykisk ohälsa innebär kan det finnas anledning att titta närmare på begreppet psykisk hälsa. För att bidra till en mer enhetlig användning av begreppet psykisk hälsa har Folkhälsmyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enats om gemensamma beskrivningar av centrala begrepp inom psykisk hälsa. Psykisk hälsa beskriver de som ett paraplybegrepp som omfattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykisk hälsa används för alla dessa fenomen. Psykiskt välbefinnande menar de handlar om hur man som person har möjlighet att balansera positiva och negativa känslor, känna sig tillfreds och känna mening med livet. För många innebär det möjligheten att ha goda sociala relationer, känna engagemang, att utvecklas och uppnå sin potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka. Psykiskt välbefinnande kan ses som en grundläggande resurs för att kunna bemästra livets olika svårigheter. Den psykiska hälsan påverkar individens möjligheter att känna att man bidrar till samhället man lever i. Det behövs balans mellan individen och den omgivning man befinner sig i för att känna psykiskt välbefinnande.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa å andra sidan är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör psykiatriska tillstånd, men även vissa psykiska besvär. Psykisk ohälsa är nästan alltid ett hinder för det psykiska välbefinnandet.

Psykiatriska tillstånd är diagnosticerad psykisk ohälsa. En diagnos är ett namn på en speciell sjukdom, syndrom eller funktionsnedsättning. För att en diagnos ska kunna ställas måste flera olika symptom förekomma och symptomen ska ha funnits under en längre sammanhängande tid. Psykiatriska tillstånd delas in i psykiska sjukdomar och syndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) debuterar i barndomen och kvarstår oftast i vuxen ålder. Exempel på sådana är ADHD och Autismspektrumstillstånd (AST). Även om dessa debuterat i barndomen är det inte ovanligt att man får sin diagnos först i vuxen ålder. Psykiska sjukdomar och syndrom kan debutera när som helst under livet och kan drabba vem som helst oavsett ålder och bakgrund. Det kan handla om depression, ångestsyndrom, utmattningssyndrom, skadligt bruk och beroende av alkohol eller droger. Andra exempel är bipolär sjukdom och psykossjukdomar.

På Fontänhuset Sköndal erbjuder vi dig som lider av psykisk ohälsa en väg tillbaka till livet. Vi kan inte erbjuda dig vård, behandling eller diagnosticering men vi kan erbjuda dig gemenskap och en plats där du behövs, för dig själv och andra.
Ring oss 072 – 968 66 24

Symptom på psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan se ut på många olika sätt och ha en lång rad orsaker. Det gör att symtomen kan variera kraftigt. Gemensamt för alla människor som lever med psykisk ohälsa är att man upplever saker annorlunda än när man mår bra.
 
Det kan exempelvis handla om att man känner sig orkeslös och saknar ett tydligt sammanhang i det samhälle man lever i. Det kan handla om en stark oro som förhindrar psykiskt välbefinnande då den sätter stopp för välfungerande relationer med andra och struktur vardagen. Sömnsvårigheter är vanligt vid psykisk ohälsa. Det är möjligt att sömnsvårigheterna utlöser andra symtom eller i själva verket debuterat till följd av andra symtom, det varierar.
 
Symtom kan vara starka känslor, avsaknad av känslor, känslor av ensamhet, känslor av misslyckande. Fysisk smärta som hindrar en från att göra det man tidigare kunnat göra och tyckt om. Att inte finna samma glädje i det man brukade göra. Att sakna riktning och inte veta vart man är på väg i livet. Att skada sig själv psykiskt eller fysiskt samt ha tankar om att avsluta sitt liv. Detta är mycket allvarligt och man behöver söka vård omgående om man brottas med dessa tankar.
 
En del symtom på psykisk ohälsa är sådana som alla människor brottas med under perioder i livet och kan vara svårt att härleda till något särskilt som inträffat.
 
Det är viktigt att poängtera att man inte per automatik behöver lida av ett psykiatriskt tillstånd för att man, under en period, känner igen sig i en eller flera av ovanstående symtom. Det är lika viktigt att poängtera att det är viktigt att söka hjälp om man upplever att dessa symtom är ihållande och en övermäktiga. Om man upplever att ditt liv påverkas till det negativa och/eller att tillståndet inte verkar förbättras så finns hjälp att få.
 
Då psykisk sjukdom bryter ut förändras ens sätt att tänka och känna. Den som blir sjuk förändras oftast i sitt sätt att vara. Ibland förstår man inte själv att man är sjuk. I Sverige lever ca 80 000 människor med en psykossjukdom. Ofta innebär det att man upplever och hör och ser saker som andra människor säger att de inte gör. Tankar och känslor av att man är förföljd är vanligt och det kan vara svårt att sortera tankarna. Det som man upplever under en psykos är verkligt för den som upplever det men andra människor kan inte förstå det. En psykos kan gå över efter några veckor eller månader medans en del psykoser varar under längre tid. Med rätt behandling kan de flesta leva ett bra liv. Det finns flera diagnoser som innebär att man genomlever psykoser, däribland bipolär sjukdom och schizofreni. Det finns många psykiatriska tillstånd och här på Fontänhuset Sköndal är det inte namnen på dessa som avgör vem som får komma och delta i arbetsgemenskapen. Vi fokuserar på det friska och vad var enskild individ kan göra för att stärka vår gemenskap och verksamhet. Stort som smått.
 
Psykisk ohälsa i alla dess slag gör många gånger att man drar sig undan vänner och familj, slutar intressera sig för tidigare intressen, slutar sköta om sig själv, sitt hem, skolan, arbetet eller det man vanligtvis gör om dagarna.
 
Att ha ett nätverk är viktigt, med det menas att ha andra vuxna i ens närhet som kan ge stöd, trygghet och gemenskap. Vi på Fontänhusen arbetar därför aktivt med detta. Vi arbetar med att bryta isolering och stigmatisering vid psykisk ohälsa. Att ha en sysselsättning och en fungerande vardag är viktigt för att ha kontakt med andra människor. Göra något man trivs med där man känner sig behövd och får uppskattning. En ordnad ekonomi förenklar vardagen och bidrar även det till ökat psykiskt välbefinnande. Vi på Fontänhuset uppmuntrar alla våra medlemmar att ha fortsatt professionell kontakt med personal inom vård och socialtjänst med flera. Ett starkt professionellt såväl som privat nätverk är viktigt för de allra flesta människor.
 
Det finns hjälp att söka hos oss på Fontänhuset Sköndal. Vi välkomnar alla med erfarenhet av psykisk ohälsa mild som svår. Kontakta oss idag för att veta mer om oss och om vår verksamhet. Ring 072-968 66 24. .

Orsaker till psykisk ohälsa

Orsakerna till att man drabbas av psykisk ohälsa är många. För att närmare förstå denna variation kan man påminna sig om människors olikheter. Olika skeenden i livet kan drabba människor på väldigt olika sätt. Det som är knappt kännbart för den ena kan vara livsavgörande för den andre. Vad som sårar och är påfrestande kan skifta kraftigt beroende på person.
 
Psykisk ohälsa kan bero på den livssituation man befinner sig eller befunnit sig i. Kanske har en period av stress, privat eller arbetsrelaterad orsakat problemen. En annan förklaring kan vara att man har blivit utsatt för någonting och genomlevt något mycket svårt. En tredje förklaring kan vara att man lider av ett psykiatriskt tillstånd som orsakar problemen.

Psykisk ohälsa - forskning

Trots att mänskligheten åstadkommit häpnadsväckande resultat inom en lång rad forskningsområden vet vi ännu inte tillräckligt mycket om vårt eget sinne. Hjärnan är fortsatt ett forskningsområde där mycket kunskap saknas. Vi människor är helt enkelt fortfarande ett stort mysterium för oss själva. Vi kan däremot, tack vare forskning och undersökningar, slå fast ett antal fakta om psykisk ohälsa, hur det påverkar människor och vad som hjälper.

Utbredning

Psykisk ohälsa är vanligt i det svenska samhället. Man talar om att så mycket som 10% av Sveriges befolkning lider av psykisk ohälsa just nu. Så mycket som hälften av befolkningen kommer sannolikt att någon gång under livet drabbas i varierande grad. Psykisk ohälsa ökar i samhället, och det ökar särskilt bland barn och unga.

Psykisk ohälsa i samhället

Sjukskrivning är vanligt och merparten av långvariga sjukskrivningar i Sverige grundas i någon form av psykisk ohälsa. Det kostar samhället mångmiljardbelopp varje år. Den som lider av exempelvis depression under en lång tid riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och andra delar av samhället. Det är inte ovanligt att det blir en ond spiral av utanförskap och eskalerande psykiska problem. Att forska på psykisk ohälsa och hjälpa de som drabbas är oerhört viktigt. För varje individ och för hela samhället.

Fontänhusen gör skillnad

Företaget Payoff har gjort en socioekonomisk utvärdering av Fontänhusen i Sverige. Deras rapport visar att varje Fontänhus gör skillnad både på kort och lång sikt. Studien visar att människor behandlas med stor respekt och har möjlighet att jobba med sin rehabilitering i egen takt. 30% av Fontänhusmedlemmarna mådde bättre redan inom en månad efter att de blivit aktiva vid ett Fontänhus. Varannan medlem minskade sitt behov av vård efter att de fått stöd av ett Fontänhus och samhällets intäkter är i genomsnitt 160 000 kr per år och medlem.
Både kommun, region och stat är vinnare. Alla har en återbetalningstid på mindre än 1 år för varje medlem. Men framförallt är vi på Fontänhusen vinnare, i gemenskap mot psykisk ohälsa.

Förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa

Att människor drabbas av psykisk ohälsa är vanligt förekommande i arbetslivet. Det finns mycket forskning som pekar på att åtgärder för förbättrad arbetsmiljö kan spela stor roll för människors psykiska hälsa. Med bra ledarskap, möjlighet att påverka sin situation och tydliga riktlinjer och mål kan arbetsbelastning, stress och påföljande bieffekter ibland undvikas.
 
Fontänhuset Sköndal är engagerade och intresserade av frågan vad gäller psykisk ohälsa och arbetsliv. Under maj månad 2022 bjöd vi in ett antal politiker till ett reflekterande samtal om psykisk ohälsa, delaktighet, självbestämmande och arbetslivets villkor. Vi kallade seminariet Politiskt Forum och representerade bland politikerna var tre tidigare och nuvarande socialborgarråd. Däribland Jan Jönsson från Liberalerna, Åsa Lindhagen från Miljöpartiet och Kristina Axen Olin från Moderaterna. Riksdagsrepresentanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fanns även de med i panelen.

Vill du veta mer om Fontänhuset Sköndal

På Fontänhuset Sköndal erbjuder vi dig som lider av psykisk ohälsa en väg tillbaka till livet. Vi kan inte erbjuda dig vård, behandling eller diagnosticering men vi kan erbjuda dig gemenskap och en plats där du behövs, för dig själv och andra.
Ring oss 072 – 968 66 24