Fontänhusmodellen

Sveriges Fontänhus ingår i en världsomspännande klubbhusorganisation och vänder sig till människor som upplever psykisk ohälsa. Varje svenskt Fontänhus är självständigt och bedrivs antingen som en förening eller en stiftelse, med en styrelse som ytterst ansvarig för verksamheten.

Fontänhusens filosofiska synsätt utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på delaktighet och medbestämmande och ett deltagande i sammanhang som täcker in hela livssituationen. Verksamheterna har sin utgångspunkt i varje människas behov av och rätt till att ingå i en arbetsgemenskap, känna sig behövd och saknad om man uteblir, och att var och ens insatser är nödvändiga för att sammanhanget skall bestå. Det individuella stödet sker även från medlem till medlem, d.v.s. sida vid sida. Relationer och kamratskap byggs genom gemensamt arbete i klubbhuset.

Fontänhusen arbetar aktivt för att påverka negativa attityder kring psykisk ohälsa, såväl i samhället i stort som bland de människor som drabbats. Fokus läggs på det friska och förväntningar på att alla kan bidra. Fontänhusen erbjuder en arbetsplats att komma till där vardagen för de deltagande medlemmarna ser ut som för folk i gemen, med arbetstider, raster, gemenskap, relationer, fritid osv.

Ingen vård eller behandling sker i Fontänhusen. Dock får det gemensamma arbetet i Fontänhuset rehabiliterande effekter. Fokus läggs på färdigheter och det som fungerar bra. Den arbetsinriktade dagen är det medel som varje Fontänhus i hela världen bygger på och det betyder att man i klubbhusen arbetar tillsammans för att bedriva verksamheten. Varje medlem, som kliver över tröskeln i ett Fontänhus, bemöts positivt. Varje medlem bidrar med sina kunskaper och färdigheter och utgör en resurs för klubbhuset. Allt arbete är sådant som krävs för att verksamheten ska fungera, inget påhittat arbete förekommer.

Handledare och medlemmar arbetar sida vid sida och bestämmer tillsammans. Handledarnas uppdrag är att engagera, entusiasmera och stå för kontinuiteten i arbetsdagen. Inga medlemmar avlönas för sina arbetsinsatser av Fontänhuset utan arbetsuppgifterna är en del i rehabiliteringen. Verksamhetsbeslut fattas på klubbhusmöten där såväl anställda som medlemmar har rätt att delta med en röst. Demokratiska beslutsprocesser och att var och en blir lyssnad på och tagen på allvar skapar en hälsobringande känsla av ägandeskap över verksamheten.

Alla i klubbhusen delar således på ansvaret för verksamheten men har olika roller. Handledarna är där för att hjälpa medlemmar återfå sin självkänsla, medlemmarna är där för att återfå sin självkänsla och återfå tron på sin förmåga att stå på egna ben. Att arbeta tillsammans med friska människor och bli sedd, hörd och tackad för sina insatser har visat sig vara ett mycket verkningsfullt redskap för tillfrisknande och återhämtning.

Fontänhusen är kort sagt ett ställe där man utgår från det friska. Det bidrar starkt till att man identifierar sig med sina friska sidor vilket är ett effektivt medel för återställande av egenvärde och verksamhetslust.
Källa: sverigesfontanhus.se